Nieuws

Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'

Door Marco Visscher

Dit artikel is eerder verschenen in Knack (12 april 2017).

 

Het gaat slecht met de democratie, vindt de Britse ex-communist Mick Hume, maar niet vanwege het 'oprukkende populisme'. 'De linkse elite vindt de mensen te dom. Dat is gevaarlijk.'

Een man van de middenweg kun je hem niet echt noemen. De essays en boeken van de Brit Mick Hume lezen als een compromisloze verdediging van de oude, linkse idealen die hij ooit aanhing als hoofdredacteur van het tijdschrift Living Marxism, het partijorgaan van de Revolutionaire Communistische Partij. De partij en het tijdschrift zijn allang ter ziele gegaan, maar het vuur is bij Hume niet gedoofd. In 2015 schreef hij Trigger Warning, een hartstochtelijke verdediging van de vrije meningsuiting. Schrijver Salman Rushdie was alvast fan. Nu komt Hume met een nieuw boek, Revolting!, een aanklacht tegen de aanval op de democratie.

 

De democratie verkeert in crisis. Als fervent pleitbezorger zult u het wel lastig hebben.

MICK HUME: Ach, je kunt inderdaad beweren dat de democratie een crisis doormaakt, wat onder intellectuelen een populair tijdverdrijf is. Maar je kunt net zo goed zeggen dat er een democratische revolte aan de gang is, en dat stemt me uiterst positief. De uitslag van het brexitreferendum kun je per slot van rekening beschouwen als een roep om meer zeggenschap in de politiek.

 

De uitslag van dat referendum heeft ertoe geleid dat er ook steeds luider kritiek weerklinkt op de democratie, wat nog werd versterkt door de verkiezing van Donald Trump.

HUME: Klopt, er heerst een heel sterke antidemocratische stemming. Je voelt teleurstelling dat ook gewone mensen een stem hadden in deze zaken, en dat nog maar eens is gebleken dat zij niet geschikt zijn om zulke gewichtige beslissingen te nemen. Dat moeten we zien te voorkomen, hoor je: de mensen moeten beter worden ingelicht, en nepnieuws moet aan banden worden gelegd.

 

Is dat dan geen goede zaak? Democratie kan alleen bloeien als er juiste informatie is in een open debat.

HUME: Het is absurd te denken dat de democratie wordt bedreigd door onjuiste berichtgeving in tabloids of door bloggende tieners die zelfverzonnen berichtjes verspreiden via Facebook. Daar klinkt in door dat mensen te dom zijn om informatie op waarde te schatten, na te denken en zelf een oordeel te vormen. Het gevaar is niet nepnieuws maar nepdemocratie. Het gevaar komt niet van liegende politici of journalisten, maar van de gevestigde orde. Zij wil kiezers heropvoeden over wat ze moeten weten en wat ze wel of niet moeten geloven. Zo wordt het vrije democratische debat gesmoord, in naam van de democratie. Het moet niet gekker worden!

 

Waarom bent u eigenlijk zo fel? Er is toch niemand die de democratie wil afschaffen?

HUME: Iedereen beweert wel vóór de democratie te zijn, maar dat is niet meer dan lippendienst. Hoe kan het anders dat steeds meer macht wordt overgedragen aan ondemocratische, onverkozen instituten die zijn ontworpen om de politiek ondoorgrondelijk en ongrijpbaar te maken en om gewone mensen op een grote afstand te houden? De macht verschuift steeds meer van de nationale parlementen naar de EU en de internationale gerechtshoven. Hoe serieus is al die steun aan de democratie dan? En vandaag, nadat in een referendum is gebleken dat de Britten genoeg hebben van de EU, en nadat de Amerikanen iemand als Trump hebben gekozen als president, zien we opeens wat de politieke en culturele elite wérkelijk vindt van democratie: ze vindt het maar niets.

 

De vraag is: slaat de kritiek op de democratie, of op de uitslagen die ze voortbrengt?

HUME: Allebei, natuurlijk. Wanneer je in democratie gelooft en een referendum of verkiezing uitschrijft, dan moet je de uitslag ook accepteren. Oók als hij je niet bevalt. Je mag gerust je inhoudelijke bezwaren kenbaar maken, maar je moet niet proberen om via de achterdeur alsnog de uitslag te negeren of om te buigen.

 

Doelt u op iemand als oud-premier Tony Blair, die de Britten opriep om in het verzet te gaan tegen de brexit?

HUME: Ja, maar Blair slaat de bal mis. Zijn landgenoten zijn vorig jaar al in het verzet gegaan: tegen hem en zijn vriendjes van de 'remain'-campagne. Maar Blair staat niet alleen. Miljardairs, advocaten, leden van het Hogerhuis: ze proberen allemaal om de uitslag naast zich neer te leggen. Volgens oud-premier John Major hoefden we de uitslag van het referendum niet te accepteren omdat 'de tirannie van de meerderheid nog nooit is toegepast in een democratie'. Pardon? Laten wij nu altijd hebben gedacht dat de wil van de meerderheid de essentie was van democratie.

 

Zij bedoelen wellicht dat er een parlementaire democratie bestaat, en dat daarom het parlement besluiten dient te nemen, ook al is er een referendum uitgeschreven.

HUME: Waarom werd er dan bij het referendum gesteld dat de uitslag zou worden geaccepteerd? En, belangrijker nog: waarom kwamen diezelfde mensen dan niet op voor de parlementaire democratie toen ze de voorbije veertig jaar steeds meer werd ondermijnd door de EU? Het is niets meer dan een opportunistische poging om de democratie te herdefiniëren. Die mensen begrijpen of aanvaarden niet dat ze hebben verloren, ze zijn verbitterd en ontstemd dat het volk het heeft gewaagd om hun advies in de wind te slaan en niet heeft gedaan wat het werd opgedragen.

 

Met uw verwijzing naar 'de achterdeur' doelt u ook op de Amerikanen die erop wijzen dat Hillary Clinton méér stemmen kreeg dan Trump en daarom president had moeten worden?

HUME: Precies, nog zo'n voorbeeld. De mensen die aanvoeren dat het electoraal college van kiesmannen fundamenteel oneerlijk en ondemocratisch is, hebben volstrekt gelijk. Maar waarom komen ze er nú pas mee aanzetten? Dat systeem heeft álle voorgaande presidenten van de Verenigde Staten aangewezen, en toen maakten ze daar nooit een punt van. Ze wekken de indruk dat ze een principieel punt maken of een groots ideaal verdedigen, maar het is pure kleinzieligheid. Ze beginnen er alleen maar over omdat het systeem dit keer de 'verkeerde' kandidaat president heeft gemaakt. Het gaat hen er niet om de democratie te verdedigen, ook al zeggen ze van wel. Het gaat hen erom de democratie te verdedigen tegen de mensen - en hoe bizar is dat? Want antidemocraten zijn diep vanbinnen tegen de mensen, de massa, het volk, dat simpelweg te dom is. Het T-shirt dat The Guardian liet maken, zegt zo veel. Er stond op: 'Never underestimate the power of stupid people in large numbers.' Een betere uitdrukking van het antivolkse sentiment is er niet. Het masker is afgelegd en al het gif dat er al die tijd onder verborgen zat, komt nu aan de oppervlakte. Je ziet nu hoe dun het laagje vernis was.

 

Zegt u dit allemaal omdat u voor de brexit stemde en wellicht ook voor Trump bent?

HUME: Hoor eens, ik ben volledig vóór de brexit, maar ik ben níét voor Trump. Ik zou nooit op Trump hebben gestemd. Die twee hebben niets met elkaar gemeen. In het referendum kon ik een algemeen, positief, democratisch principe steunen, maar ik zou nooit steun geven aan een kleingeestige politicus zoals Trump. Het is tekenend voor de moderne antidemocratische stemming dat de brexit en Trump op één hoop worden geveegd, het liefst ook nog met Marine Le Pen (FN), Geert Wilders (PVV) of zelfs de Griekse partij Syriza en de Spaanse Podemos erbij. Dat is een teken van lui denken.

 

Hoezo? Je kunt toch duidelijk van een populistische stroming spreken?

HUME: Maar wat verbindt die stroming inhoudelijk? Niets. Het enige wat die politici verbindt, is dat de elite ze verafschuwt. Dat woord, 'populisme', is ook al zo'n gekunstelde manier om te wijzen op de gevaren van democratie. Populisme komt van populus, het Latijnse woord voor 'de mensen', of 'het volk'. In de woordenboeken die ik hier op de plank heb staan, wordt populisme omschreven als politiek die de gewone man aanspreekt, of die mensen geeft wat ze willen. Dat klinkt toch niet als zo'n vreselijk buitensporig idee?

 

En u denkt dat populisten zoals Donald Trump, Nigel Farage en Marine Le Pen het volk geven wat het wil?

HUME: Nee, niet echt, en voor de goede orde: ik steun ze geen van de drie. Maar dat is hier niet de relevante vraag. Het werkelijke punt is dat zij zichzelf niet 'populist' noemen. Dat woord is een belediging geworden, ook al voerden de anti-elitaire partijen in het Europa van honderd jaar geleden dat woord nog met trots. Vandaag is het een etiket dat de gevestigde orde plakt op elke partij die haar waarden afwijst en steun vergaart onder ontevreden mensen. De relevante vraag is dus: wie beslist wat populisme is en wat betamelijke politiek is? De politieke en culturele elite beslist dat. Zij heeft weliswaar de controle verloren over een heleboel zaken, maar ze drukt nog altijd een stevige stempel op ons taalgebruik. (nadrukkelijk) Het is de elite die bepaalt wie een populist is. Zij probeert de politiek te beheersen door de politieke taal te beheersen, op de manier waarop George Orwell daarover schreef in zijn boek 1984.

 

Oké, laten we het over taal hebben. Wie bedoelt u precies als u spreekt van de elite?

HUME: Ik heb het over de politici en intellectuelen die zich actief bemoeien met het publieke debat en geneigd zijn zichzelf boven de samenleving te plaatsen, omdat ze het zoveel beter weten.

 

Is dat niet een feitelijke eigenschap van de elite, dat ze hoger is opgeleid, zich beter laat informeren en het, inderdaad, beter weet?

HUME: Die mensen vormen niet bepaald een elite in de beste zin van het woord, dus dankzij hun speciale talenten en vaardigheden. Zij opereren als een elite in de slechtste zin van het woord, namelijk als een klasse van mensen met de meeste invloed en macht in de samenleving. Zij geloven dat zij weten wat het beste is voor iedereen, ongeacht wat anderen willen of doen.

 

En hoe omschrijft u democratie?

HUME: Het Griekse woord demokratia komt van demos, de mensen, en kratos, macht of heerschappij. Democratie is dus de samenkomst van die twee zaken. Het probleem is dat we onder die naam een systeem hebben dat wordt geleid door mensen die de demos weg proberen te houden van de kratos.

 

Is dat ooit anders geweest?

HUME: Daar hebt u een goed punt. Vanaf het ontstaan van directe democratie, 2500 jaar geleden in Athene, is er hevig verzet geweest, onder meer van Plato. Destijds was 'democratie' een vies woord. Er werd over gesproken zoals we nu spreken over mob rule, de heerschappij van het gepeupel. De Amerikaanse founding fathers waren ook tegen. Toen zij de democratie nieuw leven inbliezen, wilden ze allesbehalve de macht aan het gepeupel. Zij wilden 'representatieve democratie': een vorm van democratie die ondanks de naam niet was ontwikkeld om de mensen te vertegenwoordigen, maar om ze in toom te houden. En doorheen de hele geschiedenis zien we dezelfde argumenten tegen democratie: mensen zijn niet slim genoeg, niet rationeel genoeg, te emotioneel, te goedgelovig en te zelfzuchtig. Die argumenten werden aangevoerd toen stemrecht dreigde uit te breiden naar arbeiders, naar vrouwen, naar zwarten.

 

Waarin is het huidige verzet tegen democratie anders?

HUME: Je hoeft niet langer een Romeinse legeraanvoerder, een conservatieve filosoof of een lid van de koninklijke familie te zijn om met minachting neer te kijken op de demos. Veel van de mensen die de democratie willen 'beschermen' en 'vernieuwen' zien zichzelf als vrijdenkende, liberale intellectuelen en politici. En dat baart mij, als iemand die van links komt, extra zorgen. Historisch gezien kwam de wens voor meer democratie en meer macht aan het volk altijd van de linkerzijde van het politieke spectrum. Dat was zo bij de Engelse Revolutie, de Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie, toen vrouwen kiesrecht opeisten et cetera. Links was de meest uitgesproken strijder voor meer democratie, uiteraard totdat de tirannie van Stalin dat plaatje verstoorde. Maar tegenwoordig heeft links de strijd voor democratie opgegeven. Linkse politici en intellectuelen hebben geen band met of vertrouwen in de arbeidersklasse. Ze geloven niet dat je met lager opgeleiden een inhoudelijk gesprek aan kunt gaan. Ze voelen zich veel prettiger bij het idee om het politieke bedrijf te verplaatsen naar de Europese Commissies en de internationale gerechtshoven. Dat het antidemocratische sentiment van links komt is nieuw, en dat maakt het gevaarlijk. Want als progressieve denkers het niet langer opnemen voor de democratie, wie dan wel?

 

Schrijver David Van Reybrouck pleit in zijn boek Tegen verkiezingen voor democratische vernieuwing door burgers meer invloed te geven.

HUME: Ja, ik ken zijn boek (vertaald als 'Against Elections', nvdr.). Het geeft de tijdgeest goed weer. Van Reybrouck voert aan dat we wel democratie willen, maar dat verkiezingen niet werken omdat er zoveel leugens en onwaarheden worden verspreid door politici en journalisten. Het volk raakt verward, met onbevredigende resultaten tot gevolg.

 

Zijn idee om burgers via loting aan te wijzen om politiek actief te worden, zoals in Athene, zal u vast aanspreken.

HUME: Het klinkt aantrekkelijk, inderdaad. Maar ik heb een groot probleem met zijn voorstel. Zijn vergelijking met het oude idee uit Athene klopt niet. In Athene werd destijds gesteld dat alle burgers gelijk waren - althans de mannen, maar niet de vrouwen en slaven die geen burgerrechten hadden - en daarom allemaal even bekwaam waren om te regeren. Van Reybrouck stelt daarentegen dat alle mensen gelijk zijn en daarom allemaal even onbekwaam om te regeren. Van Reybrouck wil namelijk dat het volk niet langer een bepalende stem heeft. Hij wil een paar burgers eruit pikken en hen opsluiten in een kamer vol experts, zodat zij de 'juiste' informatie krijgen voordat ze hun 'geïnformeerde' beslissing maken. De grote vraag is: wie levert de informatie? Van Reybrouck doet alsof hij een Atheense traditie van directe democratie nieuw leven inblaast, maar hij staat dichter bij Plato's antidemocratische sentiment. Hij wíl helemaal niet dat gewone mensen iets te zeggen hebben. Hij wil dat een klein clubje experts bij gewone mensen komt influisteren welk beleid het beste is. Hij wil een verlichte, geïnformeerde groep, niet het volk met al zijn bekrompen vooroordelen en onnadenkende, emotionele reacties. Zijn boek is een uitstekend voorbeeld van het aloude antidemocratisch sentiment dat wordt verpakt alsof het een poging is om de democratie te redden.

 

Een andere prominente vernieuwer is Jason Brennan, een Amerikaanse politicoloog die 'epistocratie' bepleit: een systeem waarbij mensen zonder basiskennis over politiek níét zouden mogen stemmen, of intelligente mensen extra stemmen zouden krijgen.

HUME: Het is toch al te gek! Zijn boek heet Against Democracy en het wordt óveral besproken en serieus genomen. Brennan heeft botweg opgeschreven wat veel mensen eigenlijk niet durven te zeggen, namelijk dat je sommige mensen maar beter geen politieke stem moet geven. Hij spreekt van mensen met een 'laag kennisniveau', maar bedoelt natuurlijk lage intelligentie.

 

Volgens studies zijn veel mensen ook écht niet op de hoogte van heel basale kennis. Een meerderheid kan niet één buitenlandse leider noemen.

HUME: Dat komt omdat mensen niet langer worden uitgedaagd om deel te nemen aan de politiek en het debat. En wanneer ze het wél doen, op hun eigen manier, horen ze al snel dat je zoiets toch niet zomaar mag zeggen, en dat je op je toon moet letten. Met die hooghartige reacties wil men het debat vermijden. Jarenlang kregen we te horen dat de politiek zo vreselijk ingewikkeld is dat we het maar beter aan de experts kunnen overlaten. Wij hebben helemaal geen prikkel of stimulans meer om ons ergens in te verdiepen en ons te informeren! Als er een meer democratische samenleving was, zou het snel veranderen.

 

Zijn referenda daarvoor de oplossing?

HUME: Ik weet eerlijk gezegd niet of je overal een referendum over moet houden. Ik denk wel dat het heel goed werkt bij grote, netelige kwesties die een land verdelen en die zich laten terugbrengen tot een ja-neevraag. Wilt u dat uw land lid blijft van de Europese Unie? Moet Schotland onderdeel blijven van het Verenigd Koninkrijk? Maar wat bij elk referendum telkens weer opvalt, is hoe eensgezind de weerstand bij de politieke klasse is. Politici, links of rechts, vinden het vreselijk om de controle uit handen te geven en over te dragen aan de bevolking. Het maakt hen ziedend dat zaken die zijzelf graag voorstellen als uiterst complex kunnen worden teruggebracht tot 'ja' of 'nee'.

Uiteindelijk moeten we ons afvragen wie we het meest vertrouwen wanneer we onze mening vormen. Hecht je de meeste waarde aan een kliek van beroepspolitici, professoren, rechters en experts die in een achterkamertje beslissingen mogen nemen, of hecht je de meeste waarde aan je groep van vrienden, familie, kennissen en collega's met wie je kunt praten en ideeën kunt uitwisselen? Ik kies voor de laatste optie. En ik niet alleen. Uit onderzoeken blijkt dat de Britten zich in de aanloop naar het EU-referendum niet zozeer lieten informeren door de kranten of politici, maar hun mening vormden in gesprekken met de mensen met wie ze dagelijks contact hebben. Er zit wijsheid in de massa, omdat ze alles weet van het leven.

 

Gaat u zover als de chartisten, die halverwege de negentiende eeuw streden voor het algemeen stemrecht voor mannen en aanvoerden dat lager opgeleide arbeiders béter waren in stemmen dan de middenklasse en de hogere klasse?

HUME: Ja, absoluut. De demos heeft nu eenmaal een ervaring en een begrip van het leven, die veel groter is dan welke kliek van experts ook. Daarom zijn zij beter in staat om tot een oordeel te komen dan de elite. Experts hebben volgens mij nog altijd een belangrijke rol te spelen, maar wanneer het aankomt op zaken van politiek dan zou ik toch echt liever de wijsheid van de massa vertrouwen en niet de wispelturigheid van een paar elitaire types. Om diezelfde reden zou ik bij een rechtszaak ook liever worden berecht door een jury die bestaat uit gewone mensen, die mijn gelijken zijn, dan door een autocratische rechter.

 

Bent u daarin niet wat naïef?

HUME: Ik ben daar absoluut niet naïef over. Democratie is nooit de gemakkelijke weg. Je zult hard moeten werken om je ideeën over te brengen, en het zal niet altijd lukken. Hoe ingewikkeld het ook is om een echte democratie te hebben: het alternatief, waarbij we de politiek uitbesteden aan experts, is erger.

 

En hoe krijgen we volgens u een meer democratische, politiek betrokken samenleving?

HUME: Ah, als we dát eens wisten! Het valt me op dat denktanks altijd zoeken naar technocratische oplossingen. Ze adviseren om een panel van burgers samen te stellen dat politici adviseert, of om online stemmen in te voeren om het opkomstpercentage te vergroten, of om stemrecht te geven aan jongeren vanaf 16 jaar - alsof pubers massaal op de straten staan te demonstreren dat ze zo graag willen stemmen. Niets daarvan zal ook maar iets bijdragen aan de democratische spirit in de samenleving. Nee, we moeten gaan beseffen dat democratie meer is dan eens om de zoveel jaar in een stemhokje een bolletje kleuren. Democratie gaat over een samenleving waarin we willen leven, waarin we enige controle kunnen uitoefenen op wie we zijn en wat we doen, waarin we mogen denken en zeggen wat we willen, en waarin we zelf de toekomst kunnen bepalen.

 

Nogal een klus, nietwaar?

HUME: Jazeker. Maar als we de spirit terugbrengen, vinden mensen zelf wel manieren om mee te denken en mee te beslissen.

 

 

Marco Visscher is freelance journalist en samensteller van Tegengeluid, een digitale nieuwsbrief voor vrijdenkers (www.tegengeluid.nl). Hij schreef dit artikel voor Knack.

Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lezing door Jos Verhulst

"De logica van de democratie versus de matrix van de particratie:

hoe verhoudt een democratie zich tot kwesties als migratie, religie, nationaliteit, identiteit?”

Zaterdag, 3 juni 2017 van 14u tot 17u30 in het Liberaal archief in Gent

Inschrijvingen via dit formulier.

Lees meer: Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie

DE LIJST VAN VOORGESTELDE SPREKERS

DOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES VOORGESTELD

TIJDENS DE HOORZITTINGEN BURGERPARTICIPATIE

 

 

 

N-VA

 

- de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (VAV)

- Eric Lancksweerdt, praktijkassistent Universiteit Antwerpen

 

 

 

CD&V

 

- Prof. dr. Herwig Reynaert (Universiteit Gent)

- Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt)

- Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

- de heer Bert Smits, participatiedeskundige

- de Wakkere Burger

 

 

 

OPEN VLD

  

Algemeen kader en Volksraadplegingen

-        Prof. Stefan Sottiaux – hoofddocent grondwettelijk recht (KUL) https://www.law.kuleuven.be/pub/nl/personeel/00059292

-        Prof. Tom van der Meer – hoogleraar politicologie (Universiteit van Amsterdam), specialisatie politiek vertrouwen en burgerschap

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html

-        Prof. Sofie Mariën – docent politicologie (KUL), specialisatie politiek vertrouwen en burgerparticipatie http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/5/16/nl/292

 

 

Burgerparticipatie en -deliberatie lokaal niveau

-        Prof. Johan Ackaert – hoogleraar lokaal bestuur (UHasselt) http://www.uhasselt.be/fiche?voornaam=johan&naam=ackaert

-        Prof. Filip De Rynck – hoogleraar bestuurskunde (UGent), specialisatie burgerparticipatie http://www.ugent.be/nlab/nl/over-ons

-        Mieck Vos – algemeen directeur VVSG http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/Medewerkers.aspx

-        Jornt Van Zuylen – directeur ‘democratic challenge’ in NL, initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken http://democraticchallenge.nl/dc-team/#1383-team/1288-jornt-van-zuylen

 

 

Begroting op maat van burgers

-        Prof. André Decoster – hoogleraar economie en overheid (KUL) http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00019547

-        Praktijkvoorbeelden van participatief budgetteren van lokale besturen, zoals onder meer district Antwerpen

 

 

 

SP.a

 

-        David Van Reybroeck : zijn ideeën rond en ervaringen met de G-1000

-        Prof Filip De Rynck : heeft goed beeld van wat er in Vlaanderen allemaal bestaat

-        Burgerbeweging De Koep uit Turnhout : een stem uit het veld (buiten de klassiekers uit Antwerpen en Gent). http://www.dekoep.be/

 

 

 

GROEN

 

-        delegatie van de organisatie Democratie.Nu (beweging voor directe democratie)

 

-        Stefan Sottiaux en Raf Geenens van de KU Leuven, bezig met het thema (gewestelijke) volksraadpleging

 

-        Stefaan Rummens - politiek filosoof en auteur van het boek "Wat een theater. Politiek in tijden van populisme en technocratie."

 

-        Luc Verheijen van Kessel Smit, professionele organisatie die deliberatieve processen begeleidt

 

 

 

VLAAMS BELANG

  

Sprekers uit Nederland en Zwitserland over adviserende en bindende volksraadplegingen.

Merkwaardig

Het is hoogst merkwaardig dat Democratie.Nu - de beweging voor directe democratie - niet werd uitgenodigd op de commissiehoorzitting over directe democratie.

 

Want, Democratie.Nu was de initiator van het proces. De burgerbeweging verzocht de regering namelijk dringend werk te willen maken van (méér) directe democratie.

 

Met haar jarenlange expertise over directe democratie ontwierp Democratie.Nu een burgervriendelijk uitvoeringsbesluit: een eigen Vlaams ‘voorstel van organiek decreet’, gebaseerd op binnen- en buitenlandse studies, good practices, aanbevelingen van de Raad van Europa (Venice Commission) en reeds opgedane ervaringen met gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de voorstellen die in Wallonië werden ingediend en al op 1 april 2015 een advies kregen van de Raad van State.

 

De belangrijkste kenmerken van het uitvoeringsdecreet van Democratie.Nu hebben we hier opgelijst.

 

De fractievoorzitters van de drie Vlaamse meerderheidspartijen werden verzocht om het besluitvormingsproces in te leiden. Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) - initiatiefnemer van de Antwerpse burgerbegroting - ontving Democratie.Nu om het voorstel te bespreken. Democratie.Nu werd tevens ontvangen op het partijhoofdkwartier van N-VA en CD&V. 

 

Naast deze onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging heeft Democratie.Nu ook zélf een direct verzoekschrift ingediend bij het parlement. Dit nodigde het Vlaams Parlement  uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, alsook de vertegenwoordigers van Democratie.Nu te horen en het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, zodat het ter stemming kon worden gebracht in het Vlaams Parlement. Democratie.Nu diende het voorstel in samen met een uitgebreide toelichting en een praktisch chronologisch stappenplan. Het verzoekschrift werd geweigerd. Meer info. 

 

Daarom is het niet geheel onlogisch dat Democratie.Nu nu ook tijdens deze commissiehoorzittingen wordt genegeerd.

Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz

EEN SCHEMATISCHE VERGELIJKING TUSSEN

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHILTZ' VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

B. DEMOCRATIE.NU'S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

 

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHITZ’ VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

1. PRO VERKIEZINGEN

 

2. EEN STERKER PARLEMENT

 

3. MEER BETEKENISVOLLE BURGERPARTICIPATIE

 

- oprichten kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’

 

- beleidsnota minister van binnenlands bestuur

 

- burgerkabinetten (deliberatie)

 

- afschaffing formele adviesraden

 

- participatief budgetteren (burgerbegroting)

 

- deliberatieve peiling (mini-burgertop)

 

- burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging

 

- transparantie via digitalisering: actieve openbaarheid van overheidsdata.

 

 

 

B. DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

  

* VOORSTEL 1: DEFINIEER ZORGVULDIG ALLE BEGRIPPEN

 

- VOORSTEL 2: VOER HET BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF IN (BROV)

 

Na de invoering van het BROV kunnen de volgende maatregelen worden gestemd:

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen

 

2. de afschaffing van de lijststem

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid)

 

4. de invoer van de recall (= afzetprocedure)

 

5. de afschaffing van de (ondemocratische) kiesdrempel

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht

 

 

* VOORSTEL 3: HERWAARDEER HET PETITIERECHT

 

* VOORSTEL 4: RICHT EEN DIGITAAL REFERENDUMPLATFORM OP

 

* VOORSTEL 5: KOPPEL DE PROCEDURES VAN BURGERINSPRAAK LOS VAN BEINVLOEDING EN MANIPULATIE 

 

* VOORSTEL 6: PARLEMENTAIR STUDIEBEZOEK AAN ZWITSERLAND 

 

* VOORSTEL 7: DE BURGER KAN ZICH – VIA NORMALE VERKIEZINGEN – BIJKOMEND LATEN VERTEGENWOORDIGEN DOOR BURGERS AANGEDUID DOOR LOTING 

 

Een uitdiepende kritiek leest u hier.

Meer artikelen...

 1. Herhaalt de geschiedenis zich?
 2. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 3. Knipsels mei 2017
 4. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 5. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 6. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 7. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 8. Forum voor Democratie over referenda
 9. gents referendum
 10. Knipsels april 2017
 11. Knipsels maart 2017
 12. bestel uw workshop!
 13. 3 wegen om de democratie in te voeren
 14. Knipsels februari 2017
 15. Mini-congres 18 februari
 16. Knipsels januari 2017
 17. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 18. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 19. Knipsels december 2016
 20. Knipsels november 2016
 21. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 22. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 23. Knipsels oktober 2016
 24. Knipsels september 2016
 25. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 26. Was de Brexit een eerste testrit?
 27. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 28. Knipsels augustus 2016
 29. Interview met de Referendum-Partij
 30. Knipsels juli 2016
 31. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
 32. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 33. Knipsels juni 2016
 34. Knipsels mei 2016
 35. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 36. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 37. workshop loting 19 april Gent
 38. een mislukt opiniestuk
 39. Knipsels april 2016
 40. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 41. Quotes over de NPC
 42. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 43. Uitvoeringsdecreet wallonië
 44. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 45. Knipsels maart 2016
 46. Knipsels januari 2016
 47. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 48. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 49. Oproep: "En u?"
 50. Agenda
 51. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 52. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 53. Editoriaal
 54. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 55. Knipsels december 2015
 56. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 57. Knipsels november 2015
 58. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 59. Knipsels oktober 2015
 60. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 61. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 62. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 63. Knipsels september 2015
 64. Knipsels augustus 2015
 65. Knipsels juli 2015
 66. Knipsels juni 2015 deel 2
 67. Knipsels juni 2015
 68. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 69. Wat is democratie?
 70. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 71. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 72. Knipsels mei 2015 deel 2
 73. Knipsels mei 2015
 74. Knipsels april 2015 deel 2
 75. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 76. Knipsels april 2015
 77. Knipsels maart 2015 deel 3
 78. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 79. Knipsels maart 2015 deel 2
 80. Knipsels maart 2015
 81. Knipsels februari 2015
 82. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 83. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 84. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 85. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 86. Knipsels Januari 2015
 87. Knipsels Kerst 2014
 88. Doneer!
 89. Knipsels december 2014
 90. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 91. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 92. Knipsels november 2014
 93. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 94. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 95. Knipsels oktober 2014
 96. Knipsels juli 2014
 97. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 98. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 99. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 100. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 101. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 102. Knipsels juni 2014
 103. Les positions des partis
 104. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 105. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 106. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 107. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 108. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 109. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 110. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 111. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 112. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 113. Begrippen rond democratie
 114. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 115. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 116. De N-VA en het referendum
 117. Knipsels maart 2014
 118. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 119. Knipsels 02/2014
 120. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 121. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 122. Directe democratie maakt het volk soeverein
 123. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 124. Les articles de Démocratie Directe
 125. Knipsels 09/2013
 126. Wie is er bang van confederalisme?
 127. Knipsels 12/2013
 128. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 129. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 130. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 131. Witte werven
 132. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 133. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 134. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 135. Wilfried Martens en de democratie
 136. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 137. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 138. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 139. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 140. De afgeremde democratie
 141. Dossier: Tax Freedom Day
 142. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 143. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 144. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 145. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 146. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 147. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 148. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 149. Hoe organiseer ik een referendum?
 150. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 151. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 152. De referendumsituatie in Vlaanderen
 153. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 154. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 155. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 156. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 157. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 158. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 159. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 160. Knipsels 10/2012
 161. Knipsels 08/2012
 162. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 163. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 164. Overwoekerende particratie
 165. Knipsels 07/2012
 166. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 167. Defining and measuring democracy
 168. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 169. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 170. Presentaties van de workshops
 171. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 172. Referendum over hennepteelt
 173. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 174. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 175. Knipsels maart 2012
 176. Waar is het Duitse goud?
 177. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 178. Artikelenbundel Februari 2012
 179. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 180. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 181. Artikelenbundel januari 2012
 182. 1ste Partijcongres van 3D
 183. Burgerinitiatieven
 184. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 185. G1000: zwakke placebo
 186. Het gedroomde land van de G1000
 187. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 188. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 189. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 190. Korte berichten november 2011
 191. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 192. ESM, de nieuwe Europese dictator
 193. Zwitserland is België niet
 194. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 195. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 196. Klein maar dapper.
 197. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 198. Burger telt weer niet mee
 199. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 200. De verzwegen revolutie in IJsland
 201. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 202. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 203. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 204. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 205. Marokkanen willen meer democratie
 206. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 207. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 208. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 209. G1000 Burgerinitiatief
 210. Democracy International Conferentie
 211. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 212. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 213. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 214. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 215. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 216. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 217. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 218. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 219. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 220. Schending Verdrag van Lissabon
 221. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 222. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 223. Vrije verkiezingen Egypte
 224. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 225. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 226. Burgerinitiatieven Rucphen
 227. BROV Politiek theater
 228. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 229. ECAS Conferentie 17 maart
 230. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 231. Volksraadpleging Tielt
 232. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 233. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 234. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 235. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 236. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 237. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 238. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 239. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 240. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 241. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 242. Referendum over Parkstad Turnhout?
 243. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 244. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 245. Referendum in Zulte
 246. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 247. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 248. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 249. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 250. Start je eigen land
 251. Mandataris versus partij
 252. De deugdzaamheid van de kleintjes
 253. Touring wil referendum over rekeningrijden
 254. Politieke etiketten : what’s in a name?
 255. Direct democracy prevents violence
 256. De macht van het volk, een referendum nu!
 257. Organiseer referendum over voortbestaan België
 258. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 259. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 260. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 261. De Belgische staatshervorming voorbij
 262. Staatshervorming Plan Z
 263. Over standpunt...
 264. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 265. De pi-factor van De Lange Wapper
 266. Zwitserland blijft meest competitieve land
 267. Knipsels september 2010
 268. Turken houden referendum over hun grondwet
 269. Groen licht voor geheime operaties
 270. Global Citizens in Charge
 271. Prijs voor de Democratie 2010
 272. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 273. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 274. ECI - pas vanaf 2012
 275. De wereld als weerbericht
 276. 1 op 6 Belgen stemde niet
 277. Referendum op lange baan geschoven
 278. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 279. Confederalisme voor dummies
 280. Natuurlijke rechten en democratie
 281. De stad der zienden
 282. België IS gebarsten
 283. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 284. Kiezersbedrog 2010
 285. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 286. Europa is alles behalve demokratisch
 287. De vergrendelde democratie
 288. Zwitserse zuinigheid
 289. Confederaal België
 290. Democratie? dream on
 291. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 292. Waar voor je geld-index
 293. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 294. De mythe van de parlementaire democratie
 295. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 296. Het Zweedse referendum
 297. Institutionele vuilnisbelt
 298. Hervormingsstreven in het vizier
 299. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 300. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 301. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 302. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 303. Direct Democracy Now!
 304. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 305. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 306. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 307. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 308. Directe democratische partijen
 309. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 310. Workshop - Politiek zonder politici
 311. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 312. Diplomademocratie
 313. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 314. Firmenspenden verbieten
 315. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 316. Politics without Politicians
 317. De EU schaadt de Europese idee
 318. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 319. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 320. The EU and Democracy do not match
 321. Minaretten
 322. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 323. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 324. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 325. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 326. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 327. Herentals stemt over verdwijnpaal
 328. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 329. Een gids door enkele documenten
 330. Global Forum on Modern Direct Democracy
 331. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 332. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 333. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 334. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 335. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 336. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 337. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 338. GVA en Democratie.Nu
 339. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 340. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 341. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 342. Directe democratie smaakt naar meer
 343. Referendum in Waasland?
 344. De Gewone Sabotage
 345. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 346. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 347. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 348. Geen gewone zondag in Antwerpen
 349. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 350. Persmap van Democratie.Nu
 351. Persbericht van Democratie.Nu
 352. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 353. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 354. Een democratische hoogdag
 355. Het referendum als democratisering van de politiek
 356. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 357. Directe Democratie en Bart De Wever
 358. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 359. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 360. Duitse kink in de EU-kabel?
 361. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 362. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 363. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 364. De kwelgeest Lange Wapper
 365. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 366. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 367. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 368. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 369. Uitwassen van de particratie
 370. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 371. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 372. Global Forum on Modern Direct Democracy
 373. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 374. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 375. Belangrijkste voordelen directe democratie
 376. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 377. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 378. Democratie en economie
 379. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 380. Burgemeester wil geen referendum
 381. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 382. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 383. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 384. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 385. Niemand geloofde nog in verbreding
 386. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 387. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 388. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 389. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 390. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 391. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 392. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 393. Izegem : Actiecomit
 394. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 395. Het einde van de grondwet?
 396. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 397. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 398. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 399. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 400. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 401. Over de scheiding der machten
 402. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 403. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 404. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 405. Knipsels april 2009
 406. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 407. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 408. De opmars van een wereldregering
 409. Democratie voor de elite
 410. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 411. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 412. Een blablabla Parlement
 413. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 414. Particratie is geen democratie
 415. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 416. Knipsels maart 2009
 417. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 418. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 419. Knipsels februari 2009
 420. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 421. Knipsels januari 2009
 422. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 423. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 424. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 425. De logica van de democratie
 426. Bedenkingen over de scheiding der machten
 427. Democratie en natuurrecht
 428. Voorbij de staatshervorming
 429. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 430. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 431. politiek beu
 432. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 433. Austrian minister quits over EU referendum clause
 434. Knipsels december 2008
 435. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 436. Referendum over stemplicht
 437. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 438. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 439. Knipsels november 2008
 440. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 441. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 442. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 443. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 444. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 445. Opstand!
 446. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 447. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 448. Big Brother
 449. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 450. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 451. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 452. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 453. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 454. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 455. No Means No
 456. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 457. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 458. Knipsels oktober 2008
 459. Is de EU democratischer dan België
 460. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 461. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 462. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 463. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 464. Recall van Arnold Schwarzenegger
 465. Knipsels september 2008
 466. Vier direct democratische initiatieven
 467. Steun Oosterweel referendum
 468. Knipsels augustus 2008
 469. Confederale chaos
 470. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 471. knipsels juli 2008
 472. Het hervormen van een staat
 473. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 474. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 475. Save Our Water Resources
 476. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 477. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 478. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 479. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 480. NO means NO
 481. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 482. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 483. Blokkeringsmemen herkennen
 484. Die verdomde Ieren toch!
 485. Waar BHV echt over gaat
 486. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 487. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 488. Nieuwe Europese Conventie.
 489. Beckerich
 490. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 491. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 492. België heruitgevonden
 493. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 494. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 495. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 496. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 497. EU bang van Iers referendum
 498. Tempelhof gaat dicht
 499. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 500. Die vervelende democratie toch
 501. Het vrije woord en dreiging met geweld
 502. Waarom onderwijs?
 503. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 504. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 505. Referendum over flat tax te Obwalden
 506. Kleine berichten maart 2008
 507. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 508. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 509. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 510. Iers referendum wordt genegeerd.
 511. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 512. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 513. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 514. Knipsels januari 2008
 515. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 516. Referendum over staatshervorming
 517. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 518. Luisteren politici naar u?
 519. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 520. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 521. I want a referendum
 522. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 523. Denkend aan Sint Kilda
 524. Federalisme en democratie
 525. Europa wil niet weten van democratie
 526. Despotisme versus volksraadpleging
 527. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 528. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 529. Wie laat ons mee beslissen?
 530. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 531. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 532. Waarom doet het parlement niets?
 533. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 534. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 535. Nieuws van het Referendum Platform
 536. De zetelcarrousel
 537. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 538. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 539. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 540. Wij willen onze zeg!
 541. Europees Referendum Campagne 2
 542. Diverse berichten 11/2007
 543. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 544. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 545. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 546. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 547. Referendum over Rand kan niet
 548. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 549. Geen tweede referendum in Nederland
 550. Twee voorstellen van de burger in Gent
 551. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 552. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 553. Campaigns from across the EU call for a referendum
 554. Over een echte bescherming van de minderheden
 555. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 556. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 557. Hamburg: Referendum over referenda
 558. Het referendum legaliseren
 559. Wij zijn de baas
 560. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 561. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 562. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 563. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 564. We vertrouwen de burger niet
 565. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 566. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 567. Stockholms referendum over tol
 568. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 569. De politieke kaste
 570. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 571. Voor een nieuw EU-referendum!
 572. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 573. Een gezonde stemming?
 574. Christen-democratie en referendum
 575. Op naar volgend EU-referendum
 576. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 577. Links en rechts
 578. Vertrouwen
 579. De anti-democratische EU
 580. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 581. Platform voor Vrije Meningsuiting
 582. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 583. De afwezige staatsburger.
 584. Naar asymmetrische staat
 585. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 586. Referendum over Europese grondwet
 587. Référendum
 588. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 589. First World Conference on Direct Democracy
 590. Reeds 16 Europese petities
 591. Een parlement zonder partijen
 592. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 593. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 594. knipsels-april 2007
 595. De campagne is de boodschap.
 596. Handen af van onze verkiezingen
 597. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 598. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 599. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 600. knipsels
 601. Tsjechisch sprookje
 602. Referendum over macht van politieke partijen
 603. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 604. Verslag debat: democratie in België?
 605. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 606. De kiesdrempel
 607. Democratie zonder nonsens
 608. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 609. campagne verkiezingen 2007
 610. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 611. lezing Arthur De Decker
 612. ¿Qué es lo que pretendemos?
 613. ¿Quienes somos?
 614. Vlaanderen onafhankelijk?
 615. Nieuw nummer van Athene is uit
 616. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 617. Het razende schaap van de Franse revolutie
 618. Dedecker voor directe democratie
 619. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 620. Nederland en het Referendum
 621. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 622. Vrij Informatie Netwerk
 623. Tussen controle en veiligheid
 624. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 625. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 626. Geef de macht terug aan de burger
 627. De Belgische democratie faalt
 628. referendum over abortus
 629. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 630. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 631. knipsels
 632. Aansluiting bij Rusland
 633. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 634. Referendum te Merchtem afgewezen
 635. Referendum op komst in Poperinge?
 636. Grondwetsherziening?
 637. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 638. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 639. Democratie zonder politiek?
 640. Een Canadees debat
 641. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 642. Dehaene slaat weer toe
 643. Verlies voor de groenen in Hessen
 644. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 645. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 646. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 647. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 648. Europees netwerk voor direkte democratie
 649. De komende referenda in Zwitserland
 650. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 651. Reginald Moreels
 652. Ludo Dierickx
 653. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 654. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 655. Welke democratie?
 656. Slaafse parlementsleden
 657. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 658. Europese vetpotten
 659. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 660. Liegen mag
 661. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 662. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 663. Argumenten tegen democratie
 664. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 665. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 666. Het republikeins genootschap
 667. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 668. Verhofstadt en de paarse democratie
 669. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 670. Het wonder van de verlichting
 671. Een onthullend arrest
 672. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 673. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 674. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 675. Seborga: we the people...
 676. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 677. De noodzaak van de geheime stemming
 678. Di Rupo en de directe democratie
 679. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 680. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 681. Democratie in België is een schijnvertoning
 682. Verzoekschrift sociale woningen
 683. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 684. Verdacht stemadvies
 685. Van Peel spreekt
 686. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 687. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 688. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 689. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 690. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 691. Update: de huidige partijstandpunten
 692. Democratie en economie
 693. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 694. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 695. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 696. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 697. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 698. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 699. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 700. Referendum te Ittre
 701. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 702. Belangrijke studie over naïef cynisme
 703. Directe democratie en belastingsfraude
 704. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 705. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 706. Nordrhein-Westfalen
 707. Beieren: voldoende handtekeningen
 708. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 709. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 710. Beperkte herverkiesbaarheid
 711. Geld en volksinitiatief
 712. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 713. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 714. Een historische kans!
 715. Sharia in Nederland?
 716. Documenten van de Verlichting (I)
 717. Slimme wetgeving
 718. Het zogenaamde politiek cynisme
 719. Referendum geëist te Fleurus
 720. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 721. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 722. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 723. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 724. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 725. Nederlandse toestanden - deel II
 726. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 727. Een anti-democratische mythe
 728. Het surrealisme van de Belgische politiek
 729. Directe democratie in Venezuela?
 730. De november-referenda in de USA
 731. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 732. Mark Eyskens over het referendum
 733. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 734. Duitse toestanden
 735. Berichten uit het Noorden
 736. Philadelphia II
 737. Is Europa te democratisch?
 738. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 739. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 740. Vrije meningsuiting
 741. Directe democratie en de doodstraf
 742. Documenten van de Verlichting (II)
 743. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 744. USA: directe democratie en landsconservatie
 745. USA: een stille belastingsrevolutie?
 746. Het referendum en de Belgische grondwet
 747. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 748. Democratie invoeren in ons land
 749. Drole de guerre (2)
 750. Memes en propaganda
 751. Propaganda begrijpen
 752. Democratie als witte magie
 753. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 754. Wetgeving rond directe democratie
 755. U wordt waargenomen
 756. Ierland: nieuw referendum over Nice
 757. We the people...
 758. Merkwaardige initiatieven in Californië
 759. Vlaams Blok voor referendum
 760. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 761. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 762. Nederland na de verkiezingen
 763. Drole de guerre (5)
 764. U wordt opgevoed
 765. Een democratische partij
 766. Journalisten en hun stem
 767. Van democratie is geen sprake...
 768. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 769. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 770. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 771. Parlementaire illusies
 772. Het goede leven
 773. Nieuw Gents referendum?
 774. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 775. Merkwaardig referendum in Norfolk
 776. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 777. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 778. Referendum in Duitstalig België?
 779. De standaard over het referendum
 780. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 781. Moet berichtgeving waar zijn?
 782. Japanse burger wantrouwt politici
 783. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 784. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 785. Quo Vadis, Europa?
 786. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 787. Geen democratie in Ekeren
 788. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 789. Strijd voor symbolen in Bolzano
 790. NVA tegen democratie
 791. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 792. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 793. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 794. Drole de guerre
 795. Weerstand tegen democratie
 796. Het nieuwe Estatut
 797. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 798. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 799. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 800. Europa heeft er een land bij
 801. persknipsels
 802. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 803. Italië wijst grondwetswijziging af
 804. Géén respect
 805. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 806. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 807. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 808. Volksdictatuur
 809. Eerste online referendum in Zwitserland
 810. Ward Beysen pro directe democratie
 811. Het goede leven
 812. Liegen in Malta
 813. Ondertussen in Somaliland
 814. Oorlog of democratie
 815. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 816. Peilingen (België)
 817. Peilingen (internationaal)
 818. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 819. Geluk en zelfbeschikking
 820. Bart Somers
 821. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 822. Onze progressieve pers
 823. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 824. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 825. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 826. Britten voor referendum over Europese grondwet
 827. Het particratisch argument
 828. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 829. Verzwijgen is goud
 830. Notities bij de voorbije verkiezingen
 831. Quotes uit de politiek
 832. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 833. Partijdige televisie
 834. Europese peilingen
 835. Democratie smaakt naar meer
 836. Catalonië stemt voor meer autonomie
 837. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 838. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 839. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 840. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 841. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 842. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 843. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 844. Het Witte Manifest
 845. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 846. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 847. Voor wie is het referendum bedreigend?
 848. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 849. Petitie "Europees parlement op een plek"
 850. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 851. What we do
 852. What we want
 853. Who we are
 854. Qu’est-ce que nous faisons?
 855. Qu’est-ce que nous voulons?
 856. Qui sommes nous?
 857. Nieuwe functies op de website
 858. Referenda en de wil van de burgers
 859. NEWSLETTER #15
 860. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 861. Enkele presentaties uit Nederland
 862. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 863. Mensenrechten en democratie
 864. Darwinisme en democratie
 865. Democratie bij de Atheners
 866. NEWSLETTER #14
 867. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 868. Français
 869. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 870. mail ons
 871. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 872. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 873. Buurtbevraging in Mechelen
 874. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 875. Decisive weeks lying ahead
 876. Direct democracy
 877. Omdat een andere politiek nodig is
 878. Democratie.Nu heeft u nodig!
 879. Democracy International Newsletter #13
 880. Vrij spreekrecht is absoluut
 881. The European Citizens’ Initiative
 882. Economie, democratie en het geluk
 883. Democratie maakt gelukkig
 884. Kom mee betogen!
 885. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 886. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 887. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 888. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 889. Time for Citizens to take the Initiative
 890. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 891. Voor de vrijheid van meningsuiting
 892. Over de vrijheid van meningsuiting
 893. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 894. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 895. credits
 896. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 897. DI NEWSLETTER #12
 898. Van particratie naar democratie
 899. De mythe van de Goede Dictator
 900. Vrijheid, democratie & secessie
 901. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 902. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 903. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 904. Schwarzenegger en directe democratie
 905. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 906. Is België echt een democratie?
 907. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 908. Het dierbare België
 909. DI-NEWSLETTER #11
 910. De kikker en de politiek
 911. Historiek tot 2002
 912. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 913. Laten we de stemplicht afschaffen.
 914. Historiek tot 2005
 915. Wat is en doet Democratie.nu ?
 916. Organisatie van WIT
 917. Wat is directe democratie?
 918. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 919. Het einde van de particratie?
 920. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 921. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 922. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 923. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 924. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 925. Aangeleerde hulpeloosheid
 926. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 927. Telt Ieders mening mee?
 928. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 929. N-VA slikt voorstel in
 930. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 931. Het pad van de innerlijke opstand
 932. Bevolking met kluitje in het riet
 933. Over eindtermen en burgerzin
 934. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 935. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 936. Schwarzenegger bijt in het zand
 937. Wijsheid voor de massa?
 938. over deze website
 939. History
 940. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 941. Hoe doden we een volksbesluit?
 942. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 943. Wahlstreik!
 944. politiek algemeen
 945. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 946. boeken en artikels
 947. Interview Jos Verhulst
 948. Het verdiepen van de democratie
 949. Persbericht Democratie.nu
 950. Witte Werf maart 1999
 951. Witte Werf mei 1999
 952. Witte Werf augustus 1999
 953. Witte Werf oktober 1999
 954. Witte Werf november 1999
 955. Witte Werf december 1999
 956. Witte Werf april 2000
 957. Witte Werf mei 2000
 958. Witte Werf december 2001
 959. Witte Werf februari 2002
 960. Witte Werf juni 2002
 961. Witte Werf oktober 2002
 962. Witte Werf december 2002
 963. Witte Werf april 2003
 964. Witte Werf juli 2003
 965. Witte Werf november 2003
 966. Witte Werf januari 1999
 967. Witte Werf januari 2000
 968. Over particratie, meerderheid en oppositie
 969. Witte Werf januari 2004
 970. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 971. Wit Bericht 05/09/2001
 972. Wit Bericht 23/03/2002
 973. Wit Bericht 10/04/2002
 974. Wit Bericht 20/04/2002
 975. Wit Bericht 17/05/2002
 976. Wit Bericht 11/09/2002
 977. Wit Bericht 02/01/2003
 978. Wit Bericht 19/01/2003
 979. Wit Bericht 25/01/2003