Vlaamse Referenda/Gewestelijke Volksraadpleging


Vermits de directe weg (= het directe verzoekschrift) weinig vruchtbaar bleek, bewandelen we logischerwijs ook de onrechtstreekse weg: namelijk via de parlementaire vertegenwoordiging, ondersteund door een petitie om druk uit te oefenen. Teken onze petitie aub!

Democratie.Nu zoekt volop naar een wetsindiener en schreef hiervoor al de fractieleiders van de huidige Vlaamse bestuursmeerderheid (N-VA, Open VLD en CD&V) aan …

Democratie.Nu ontving reacties van:

- Bart Somers, fractieleider Open VLD in het Vlaamse parlement, die schreef:

“Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Ik heb uw mail over de gewestelijke volksraadpleging in goede orde ontvangen. Open Vld is inderdaad sinds lange tijd pleitbezorger van de invoering van volksraadplegingen. Het Vlaams Regeerakkoord bevat echter, wegens gebrek aan consensus tussen de coalitiepartners, geen uitdrukkelijke bepalingen hierover.

Ik ben evenwel zeer benieuwd naar jullie voorstel en ben zeker bereid het voor te leggen aan de meerderheidspartners. Ik beschouw het echter evenzeer als een gezond democratisch principe dat een bestuursmeerderheid in consensus regeert en bijgevolg niet aanstuurt op wisselmeerderheden. Ik kan me er dus niet toe verbinden het voorstel aan een parlementaire stemming te onderwerpen. Maar ik zal met alle geledingen binnen mijn partij blijven ijveren om steeds stappen vooruit te zetten in allerlei vormen van rechtstreekse democratie. Getuige daarvan bijvoorbeeld het initiatief rond de burgerbegroting van collega Willem-Frederik Schiltz in het district Antwerpen.

Uw acties genieten onze uitdrukkelijke steun en hopelijk kunnen we binnen niet afzienbare tijd de andere meerderheidspartijen ervan overtuigen onze weg van burgerdemocratie te volgen. Vermits een volksraadpleging een bijzondere meerderheid vereist (2/3 van de 124 zetels) is de steun van N-VA, die met 43 zetels over een blokkeringsminderheid beschikt, in deze onontbeerlijk.

Intussen wacht ik jullie tekstvoorstel af en zal ik jullie informeren over het verdere gevolg dat ik eraan kan geven.

Met vriendelijke groeten,

Bart Somers, fractievoorzitter Open Vld Vlaams Parlement”


- Peter van Rompuy: fractievoorzitter CD&V, Vlaams Parlement. Democratie.Nu voerde in het parlement een gesprek met Peter van Rompuy. We overhandigden hem ons uitvoeringsdecreet en vroegen hem om de gewestelijke volksraadpleging ter harte te nemen. We ontvingen enige tijd later het volgende antwoord:


“Het stond al twee maal op de agenda van de fractie maar haalde uiteindelijk nooit de echte bespreking. Ik blijf het agenderen.” 

- In 2016 voerde Democratie.Nu een gesprek met volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz. Dit gesprek gaf mede aanleiding tot zijn conceptnota ‘burgerparticipatie’ (waarin de ‘gewestelijke volksraadpleging’ als onderdeel werd opgenomen).

Heuglijk nieuws: binnenkort gaan in de commissie Algemeen beleid van het Vlaams Parlement debatten en hoorzittingen van start over burgerparticipatie in het algemeen. Democratie.Nu zal hierbij aanwezig zijn om een kritische noot aan te brengen.

Frederik-Willem Schiltz bespreekt tevens zijn conceptnota op democratie.Nu’s minicongres van 18 februari 2017.

Ook Wouter van Besien (Groen) – waarmee Democratie.Nu al eerder gesprekken voerde – is van de partij en komt op ons minicongres zijn uitvoeringsdecreet voor de Gewestelijke Volksraadpleging belichten.

Democratie.Nu is alvast verheugd vast te stellen dat er in het parlement en door de volksvertegenwoordiging gehoor wordt gegeven aan haar oproep voor meer directe democratie.

Maar we blijven uiterst waakzaam:
‘Participatie’, ‘burgerinspraak’ en ‘deliberatieve democratie’ zijn immers misleidende termen: ze houden géén wetgevende bevoegdheid voor de burger in. Lees hier het verschil tussen participatie/inspraak en wetgevende bevoegdheid voor de burger.

- Op 18 januari wordt Democratie.Nu ontvangen door Mattias Diependaele, de Vlaamse fractieleider van de N-VA. Het wordt een serieuze uitdaging: zonder de N-VA komt de wet op de volksraadpleging er immers niet (er is een tweederde meerderheid vereist en de N-VA is tot nader order nog steeds de grootste partij van Vlaanderen).
1. De N-VA gaf Democratie.Nu al eerder te kennen geen voorstander te zijn van referenda.
2. Anderzijds blijkt de N-VA wel degelijk voorstander van referenda op gemeentelijk niveau.

Daarom benadert Democratie.Nu de N-VA opnieuw:

Gelet op:
- de grondwettelijke mogelijkheid die met de zesde staatshervorming werd ingevoerd en de brede politieke wil (tweederde meerderheid) die hieruit spreekt;
- het gegeven dat de andere deelstaten (Wallonië) intussen verschillende wetsvoorstellen hebben ingediend;
- de mogelijkheid tot het houden van volksraadplegingen op gemeentelijk en provinciaal vlak (maar dus nog niet op gewestelijk en federaal niveau);
- het feit dat de overgrote meerderheid (75%) van de bevolking voorstander is van volksraadplegingen en referenda;
- de werkelijke kracht van referenda of de kracht van échte verandering;
- het feit dat de Open VLD – deel van de bestuursmeerderheid – een gelijkaardig voorstel op tafel heeft gelegd (Willem-Frederik Schiltz in het kader van de conceptnota ‘Burgerparticipatie’);
- de N-VA zich op gemeentelijk vlak fervent voorstander toont van referenda (in het kader van het Gentse mobiliteitsplan);
- de beknotting/onschadelijkheid van het instrument (het instrument is louter consultatief, er vond een apriori uitsluiting van onderwerpen plaats, er is de verplichte voorlegging van de vraag aan het Grondwettelijk Hof);
- de vaststelling dat alle soevereiniteit naar boven (EU) wordt verhandeld en niet naar beneden (burger);
- het verontrustende democratisch deficit, de toenemende politieke verzuring en de niet-ongevaarlijke antipolitieke sentimenten;
- het simpele gegeven dat er in een democratie geen sprake kan zijn van een inperking van de volkssoevereiniteit, zonder haar eigen legitimiteit weg te nemen
… verzoekt Democratie.Nu de N-VA om een N-VA-volksvertegenwoordiger in te zetten die als wetsindiener kan optreden.

e) Andere, relevante documenten
Klik hier

Wordt Vervolgd.

Samengesteld door David Joëts,
medewerker Democratie.Nu